ESG na rynku nieruchomości stanowi dziś podstawę odpowiedzialnego inwestowania, a jej założenia konkretyzują się w formie regulacji prawnych i doświadczeń rynkowych. Wdrażanie inicjatyw, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie trend, dziś staje się standardem – kryteria ESG są uwzględniane w decyzjach biznesowych i włączane do zarządzania ryzykiem u większości znaczących funduszy inwestycyjnych.

ESG to skrót rozwijany jako aspekty środowiskowe (ang. environmental) i społeczne (ang. social) oraz ład korporacyjny (ang. governance). Czynniki te stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju w organizacjach i odgrywają coraz większą rolę w relacjach inwestorskich. Kryteria środowiskowe pozwalają ocenić, jak firma radzi sobie z postawionymi przed nią wyzwaniami środowiskowymi. Kryteria społeczne umożliwiają analizę sposobu, w jaki organizacja traktuje swoich pracowników, oraz jej wpływu na związane z jej działalnością społeczności lokalne. Kryteria ładu korporacyjnego odnoszą się natomiast do odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania firmą.

ESG opiera się na prostym założeniu, że firmy przynoszą wysokie zwroty, gdy tworzą wartość dodaną dla swoich interesariuszy – pracowników, klientów, dostawców – ale też środowiska naturalnego i całego społeczeństwa[1]. Poza kwestiami finansowymi kluczową rolę odgrywają tutaj etyka biznesowa i chęć pozytywnego wkładu przedsiębiorstwa w otoczenie. Analizy ESG nie skupiają się jedynie na obecnej sytuacji firmy – niezwykle ważne jest również przewidywanie przyszłych wyzwań, które mogą mieć znaczący wpływ na rentowność firmy, a nawet jej przetrwanie.

Bez kompleksowego podejścia nie ma ESG

Mówiąc o ESG, często spotykamy się z rozbijaniem go na trzy niezależne segmenty, czyli środowiskowy, społeczny i organizacyjny. Podział ten obrazuje jednak wyłącznie wieloaspektowość założenia – do ESG trzeba podchodzić holistycznie. Nie da się bowiem postawić wyraźnej granicy między poszczególnymi aspektami, np. strategia zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu może być rozpatrywana w kategorii ładu korporacyjnego, choć bezpośrednio dotyka kwestii środowiskowych, które z kolei wpływają na jakość życia społeczności.

Stawianie granic byłoby zresztą bezcelowe – skrót ESG nieprzypadkowo funkcjonuje w takiej formie, ponieważ w centrum stojącej za nim koncepcji jest właśnie kompleksowość zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie wystarczy stosowanie zielonych technologii, by mówić o wpisywaniu się w odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Niezbędne są też poszanowanie praw pracowniczych, przejrzystość podatkowa i szereg innych elementów.

ESG na rynku nieruchomości

Kluczowe obszary ESG dla rynku nieruchomości

ENVIRONMENTAL

środowisko

SOCIAL

społeczność

GOVERNANCE

zarządzanie

Ochrona środowiska naturalnego Relacje z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami Standardy zarządzania firmą, kontroli ryzyka i praw akcjonariuszy
emisje gazów cieplarnianych

ślad węglowy inwestycji

źródła i zużycie energii elektrycznej

gospodarka odpadami

zużycie i jakość wody

wykorzystywanie energii odnawialnych

zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

różnorodność biologiczna

zrównoważona polityka mobilności

zielone certyfikaty nieruchomości

rodzaje wykorzystywanych materiałów

odpowiedzialny łańcuch dostaw

standard pracy i stosunki pracownicze

równość, różnorodność i inkluzywność

zaangażowanie oraz dobrostan pracowników

zdrowie i bezpieczeństwo

normy i warunki miejsca pracy

równe szanse zatrudnienia i uczciwe wynagrodzenia

polityka antydyskryminacyjna wobec kobiet i mniejszości

dostępność dla osób o ograniczonej mobilności

rozwój kapitału ludzkiego

wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności

działania dla dobra społecznego poza własną sferą biznesu

etyka biznesowa i kultura organizacyjna

przejrzystość podatkowa

ujawnienia i raportowanie

kontrola ryzyka biznesowego

ochrona danych i prywatności

stabilność zatrudnienia

zrzeszanie się w związkach zawodowych

przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

różnorodna kadra zarządzająca

klauzule ESG w istniejących umowach najmu

transparentność wobec udziałowców

standardy partnerów biznesowych

 

Opracowanie ThinkCo na podstawie pytań oceniających w standardach PRI i GRESB

Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

[1] A. Desclée, Jay Hyman, L. Dynkin, S. Polbennikov, Sustainable investing and bond returns. Research study into the impact of ESG on credit portfolio performance, Barclays, London 2016.

ESG na rynku nieruchomości stanowi dziś podstawę odpowiedzialnego inwestowania, a jej założenia konkretyzują się w formie regulacji prawnych i doświadczeń rynkowych. Wdrażanie inicjatyw, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie trend, dziś staje się standardem – kryteria ESG są uwzględniane w decyzjach biznesowych i włączane do zarządzania ryzykiem u większości znaczących funduszy inwestycyjnych.

ESG to skrót rozwijany jako aspekty środowiskowe (ang. environmental) i społeczne (ang. social) oraz ład korporacyjny (ang. governance). Czynniki te stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju w organizacjach i odgrywają coraz większą rolę w relacjach inwestorskich. Kryteria środowiskowe pozwalają ocenić, jak firma radzi sobie z postawionymi przed nią wyzwaniami środowiskowymi. Kryteria społeczne umożliwiają analizę sposobu, w jaki organizacja traktuje swoich pracowników, oraz jej wpływu na związane z jej działalnością społeczności lokalne. Kryteria ładu korporacyjnego odnoszą się natomiast do odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania firmą.

ESG opiera się na prostym założeniu, że firmy przynoszą wysokie zwroty, gdy tworzą wartość dodaną dla swoich interesariuszy – pracowników, klientów, dostawców – ale też środowiska naturalnego i całego społeczeństwa[1]. Poza kwestiami finansowymi kluczową rolę odgrywają tutaj etyka biznesowa i chęć pozytywnego wkładu przedsiębiorstwa w otoczenie. Analizy ESG nie skupiają się jedynie na obecnej sytuacji firmy – niezwykle ważne jest również przewidywanie przyszłych wyzwań, które mogą mieć znaczący wpływ na rentowność firmy, a nawet jej przetrwanie.

Bez kompleksowego podejścia nie ma ESG

Mówiąc o ESG, często spotykamy się z rozbijaniem go na trzy niezależne segmenty, czyli środowiskowy, społeczny i organizacyjny. Podział ten obrazuje jednak wyłącznie wieloaspektowość założenia – do ESG trzeba podchodzić holistycznie. Nie da się bowiem postawić wyraźnej granicy między poszczególnymi aspektami, np. strategia zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu może być rozpatrywana w kategorii ładu korporacyjnego, choć bezpośrednio dotyka kwestii środowiskowych, które z kolei wpływają na jakość życia społeczności.

Stawianie granic byłoby zresztą bezcelowe – skrót ESG nieprzypadkowo funkcjonuje w takiej formie, ponieważ w centrum stojącej za nim koncepcji jest właśnie kompleksowość zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie wystarczy stosowanie zielonych technologii, by mówić o wpisywaniu się w odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Niezbędne są też poszanowanie praw pracowniczych, przejrzystość podatkowa i szereg innych elementów.

ESG na rynku nieruchomości

Kluczowe obszary ESG dla rynku nieruchomości

ENVIRONMENTAL

środowisko

Ochrona środowiska naturalnego

emisje gazów cieplarnianych

ślad węglowy inwestycji

źródła i zużycie energii elektrycznej

gospodarka odpadami

zużycie i jakość wody

wykorzystywanie energii odnawialnych

zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

różnorodność biologiczna

zrównoważona polityka mobilności

zielone certyfikaty nieruchomości

rodzaje wykorzystywanych materiałów

odpowiedzialny łańcuch dostaw

SOCIAL

społeczność

Relacje z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami

standard pracy i stosunki pracownicze

równość, różnorodność i inkluzywność

zaangażowanie oraz dobrostan pracowników

zdrowie i bezpieczeństwo

normy i warunki miejsca pracy

równe szanse zatrudnienia i uczciwe wynagrodzenia

polityka antydyskryminacyjna wobec kobiet i mniejszości

dostępność dla osób o ograniczonej mobilności

rozwój kapitału ludzkiego

wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności

działania dla dobra społecznego poza własną sferą biznesu

GOVERNANCE

zarządzanie

Standardy zarządzania firmą, kontroli ryzyka i praw akcjonariuszy

etyka biznesowa i kultura organizacyjna

przejrzystość podatkowa

ujawnienia i raportowanie

kontrola ryzyka biznesowego

ochrona danych i prywatności

stabilność zatrudnienia

zrzeszanie się w związkach zawodowych

przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

różnorodna kadra zarządzająca

klauzule ESG w istniejących umowach najmu

transparentność wobec udziałowców

standardy partnerów biznesowych

Opracowanie ThinkCo na podstawie pytań oceniających w standardach PRI i GRESB

Odpowiedzialne inwestycje - partnerzy raportu

[1] A. Desclée, Jay Hyman, L. Dynkin, S. Polbennikov, Sustainable investing and bond returns. Research study into the impact of ESG on credit portfolio performance, Barclays, London 2016.