1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu http://thinkco.pl/

2. Administratorem danych osobowych będzie klaster think co. – real estate research lab obejmujący Tomasza Bojęcia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REX Tomasz Bojęć wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Malinnik 12, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 6112688223, REGON: 366939328; oraz Przemysława Chimczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Think Co Przemysław Chimczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa, NIP: 7471875345, REGON: 369547155, dalej jako: „my”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
– przez e-mail: kontakt@thinkco.pl
– telefonicznie: (+48) 503 550 513

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych,
– poprzez gromadzenie plików “cookies”. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, zwykłego, polegającego na analizie wykonanej przez osobę odpowiedzialną za działania marketingowe, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór odpowiednich ofert handlowych.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
– Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę.
– Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.
– Wysyłać Ci informację o nowych raportach, które udostępnione będą na stronie www.thinkco.pl.
– Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy.
– Zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniach, umożliwić Ci udział w wydarzeniach, w tym przesyłać informacje dotyczące ich programu itd.
– Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz (czyli naszym kontrahentem) jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na:
– nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej,
– możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami),
– utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów,
– organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników,
– możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

8. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

9. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

10. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami.

11. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis http://thinkco.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.