§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Firmy, w tym warunki usługi zamówienia i przesyłania Newslettera w formie elektronicznej oraz warunki pobierania Raportów za pośrednictwem Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest klaster think co. – real estate research lab obejmujący Tomasza Bojęcia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REX Tomasz Bojęć wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Malinnik 12, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 6112688223, REGON: 366939328; oraz Przemysława Chimczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Think Co Przemysław Chimczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa, NIP: 7471875345, REGON: 369547155; wymieniany dalej jako: Firma.
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.thinkco.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Firmy. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Firmy oraz świadczonych na niej usług.

 

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Firma – klaster think co. – real estate research lab obejmujący Tomasza Bojęcia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REX Tomasz Bojęć wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Malinnik 12, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 6112688223, REGON: 366939328; oraz Przemysława Chimczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Think Co Przemysław Chimczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa, NIP: 7471875345, REGON: 369547155.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.thinkco.pl,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.),
 7. Strona Firmy, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.thinkco.pl,
 8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,
 10. Raporty – analizy i obserwacje rynkowe opracowane przez Firmę w formie dokumentów dostępnych online na stronie www.thinkco.pl w zakładce „publikacje”.
 11. Newsletter – informacje o spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Firmę oraz tych, w których uczestniczą pracownicy i współpracownicy Firmy, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Newslettera jest dostępne zgodnie z niniejszym Regulaminem na stronie

www.thinkco.pl w zakładce „kontakt”, następuje także wraz z pobraniem Raportu z zakładki „publikacje”.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Strony Firmy

 1. Strona Firmy funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony Firmy jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony Firmy przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Firmy w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Firmy, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Firmy lub Użytkowników.

 

§ 5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera Web Browser, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lb aplikacje służące do tego celu.

 

§ 6 Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Firmy ma możliwość zamówienia Newslettera – czyli wiadomości o aktualnych działaniach Firmy, wydarzeniach w których udział wezmą pracownicy i współpracownicy Firmy oraz planowanych publikacjach.
 2. Dokonanie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „Email” dostępnym na Stronie Firmy w zakładce „kontakt”.
 3. Umożliwienie zamówienia Newslettera oraz przesyłanie Newslettera następują nieodpłatnie. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera może nastąpić w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@thinkco.pl.

 

§ 7 Usługa pobierania Raportów

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Firmy ma możliwość pobrania Raportów sporządzonych przez Firmę.
 2. Dokonanie zamówienia wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „Email” dostępnym na Stronie Firmy w zakładce „publikacje”.
 3. Umożliwienie pobrania Raportu następuje nieodpłatnie. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na pobranie Raportu, a także na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera może nastąpić w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@thinkco.pl.

 

§ 8 Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Firma pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6) oraz z pobraniem Raportu (§ 7).
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami UŚUDE oraz RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności formularze umożliwiające zamówienie Newslettera oraz pobieranie Raportów umożliwiają przesyłanie informacji Administratorowi.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

 

§ 9 Kontakt i Reklamacje

 1. Firma dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Firmy. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Firmy na adres: kontakt@thinkco.pl.
 2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 Umowy ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: kontakt@thinkco.pl.
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Firmę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. Firma może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Firma udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

 

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Firmy.

 

§ 11 Zmiana Regulaminu

 1. Firma zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Firmy.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Firmy.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.