koncepcja urbanistyczna

Opracowujemy koncepcje urbanistyczne, które koncentrują się na tworzeniu funkcjonalnych, estetycznych i zrównoważonych przestrzeni miejskich, odpowiadając na aktualne wyzwania społeczne i środowiskowe.

Wykorzystaj nasze doświadczenie, aby stworzyć przestrzenie miejskie, które przyciągną nowych mieszkańców i zainspirują przechodniów, 
a jednocześnie wpiszą się w Twoje założenia biznesowe. 

czym jest koncepcja
urbanistyczna?

Koncepcja urbanistyczna to dokument wyznaczający wizję przyszłej inwestycji. Zawiera analizę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w celu zapewnienia zgodności projektu z lokalnymi regulacjami prawnymi i wytycznymi planistycznymi. W ramach koncepcji, opracowywane są warianty zabudowy, które prezentują różne możliwości zagospodarowania terenu. Koncepcja ta jest fundamentem do oceny możliwości terenu i zaplanowania etapów realizacji projektu, respektując przy tym zasady zrównoważonego rozwoju.

co wyróżnia koncepcje
urbanistyczne ThinkCo?

  • Analizy szyte na miarę: Każda analiza jest dostosowana do specyficznych wymagań klienta, co oznacza, że informacje są maksymalnie dopasowane do konkretnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
  • Przejrzyste przedstawienie kluczowych wniosków: Kładziemy duży nacisk na podsumowanie analiz, które w formie raportu prezentuje główne wnioski i rekomendacje, umożliwia szybkie zorientowanie się w kluczowych zagadnieniach.
  • Wizualizacja graficzna: Tworzymy wykresy, tabelki, infografiki oraz inne elementy wspierające wizualne przekazanie informacji i ułatwienie zrozumienia treści analiz.
  • Strategiczne rekomendacje: Poza analizą danych, zapewniamy również strategiczne rekomendacje, które są dopasowane do Twoich celów biznesowych i pomagają w podejmowaniu informowanych decyzji.

zamów koncepcję urbanistyczną

Potrzebujesz lepiej zrozumieć swoją konkurencję? Chcesz podjąć decyzję opartą na danych?

wyślij zapytanie

kiedy przeprowadzić

analizę rynku

  • Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych: Analiza rynku dostarcza danych, które mogą wesprzeć decyzje inwestycyjne, np. dotyczące ekspansji, dywersyfikacji produktów, czy inwestycji w nowe typy nieruchomości.
  • W celu identyfikacji nowych możliwości biznesowych: Analiza rynku dostarcza istotnych informacji o potencjalnym popycie, cenach, trendach konsumenckich i luka w rynku, co pozwala lepiej dostosować produkt do potrzeb rynku.
  • Przy wchodzeniu na nowy rynek: Kiedy planujesz wprowadzić swoje produkty lub usługi na nowy rynek, analiza rynku pomoże zrozumieć lokalne warunki, konkurencję, potrzeby klientów oraz regulacje prawne.
  • Podczas oceny ryzyka: Analiza rynku pomaga w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z różnymi aspektami działalności biznesowej.
  • Dla lepszego zrozumienia konkurencji: Analiza konkurencji pozwala na skuteczną adaptację strategii i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

co wchodzi w zakres
koncepcji urbanistycznej?

szczegółowa
analiza przedprojektowa

Zbieranie danych dotyczących działki lub obszaru, w tym warunków prawnych, planów zagospodarowania przestrzennego, warunków naturalnych, infrastruktury oraz otaczającej zabudowy.

studium możliwości inwestycyjnych

Ocena potencjału działki lub terenu pod kątem różnych scenariuszy zabudowy, w tym analiza SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń).

koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Definiowanie sposobu użytkowania przestrzeni, rozmieszczenia funkcji, komunikacji, a także zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej i zielonych.

projekt urbanistyczny

Analizujemy potrzeby, preferencje i zachowania klientów oraz sposób, w jaki te elementy wpływają na rynek.

regulacje

branżowe

Zapewniamy szczegółowe informacje na temat obowiązujących i nadchodzących regulacji prawnych, które mogą wpłynąć na rynek i strategie biznesowe.

innowacje

technologiczne

Analizujemy wpływ technologii i innowacji na rynek, w tym nowe produkty i usługi mogące zakłócić obecny stan branży.

projekt urbanistyczny

Tworzenie układu przestrzennego, który uwzględnia wszystkie funkcje miejsca, takie jak drogi, zieleń, miejsca publiczne oraz relacje z istniejącą tkanką miejską.

wizualizacje 
i schematy

Przygotowanie graficzne projektu, które ilustrują założenia koncepcyjne i umożliwiają wizualną ocenę planowanej inwestycji.

co zyskujesz zamawiając u naskoncepcję urbanistyczną?

kompleksowe

podejście

Integracja wiedzy z zakresu urbanistyki, architektury 
i rynku nieruchomości gwarantuje wszechstronne 
i zbalansowane podejście do projektowania, co jest kluczem do powodzenia inwestycji.

wzrost wartości

nieruchomości

Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycji, co może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości i jej konkurencyjności na rynku.

innowacyjne rozwiązania

urbanistyczne

Skorzystasz z nowatorskich pomysłów i kreatywnych rozwiązań, które pozwalają na tworzenie funkcjonalnych 
i estetycznie atrakcyjnych przestrzeni miejskich.

analiza i prognozowanie

trendów miejskich

Otrzymujesz wgląd w aktualne i przyszłe trendy urbanistyczne, co pozwala na tworzenie przestrzeni odpornych na zmiany w przyszłości.

wsparcie w

procesie decyzyjnym

Profesjonalna analiza i rekomendacje ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych.

zamów koncepcję urbanistyczną

Szukasz najlepszego pomysłu na swoją inwestycję? Chcesz zwiększyć wartość swojej nieruchomości?

wyślij zapytanie