taksonomia

Oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie Taksonomii UE, pomagając firmom w zrozumieniu i implementacji nowych standardów zrównoważonego finansowania. Specjalizujemy się w dostarczaniu praktycznych wskazówek dostosowanych do wymogów unijnych regulacji

Skorzystaj z naszej ekspertyzy, aby na bieżąco dostosować swoje strategie i operacje do wymogów Taksonomii UE, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność 
i przygotowując firmę na przyszłe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

czym jest

taksonomia zrównoważonego finansowania

Taksonomia UE zawiera listę działalności gospodarczych i kryteriów, które muszą spełniać, aby można było je uznać za zrównoważone. W ten sposób Unia Europejska planuje zachęcić banki i fundusze inwestycyjne do przekierowania strumieni pieniędzy w stronę „zielonych” inwestycji, które umożliwią transformację UE w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Weryfikatorem zieloności inwestycji będzie sektor finansowy. Już teraz pojawiają się oferty tańszego finansowania ekologicznych inwestycji dla deweloperów, wkrótce pojawią się również na dużą skalę preferencyjne oferty kredytów hipotecznych na inwestycje zgodne z taksonomią. To będzie moment skokowego zainteresowania klientów możliwością zakupienia mieszkań spełniających kryteria Taksonomii UE.

co wyróżnia usługi ds. Taksonomii ThinkCo?

  • Biznesowe rozwiązania ESG: Nasze działania zmierzają do zwiększenia efektywności i opłacalności konkretnych relacji z konkretnymi podmiotami. Jesteśmy dalecy od roli agencji marketingowej – naszym celem jest przekształcenie działań ESG w mierzalne korzyści biznesowe.
  • Jesteśmy blisko legislacji: Jako członkowie Komitetu ds. Nieruchomości w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) jesteśmy blisko zachodzących zmian prawnych oraz implementacji legislacji UE w polskim ustawodawstwie.
  • Koncentrujemy się na kreowaniu przewag konkurencyjnych: Przykładamy jest dużą wagę do tego, aby wdrożenie ESG przynosiło korzyści długoterminowe, pomagając w budowaniu trwałych relacji z interesariuszami i zwiększaniu wartości organizacji.
  • Dogłębna ekspertyza dot. Taksonomii: Przeprowadziliśmy już kilkanaście procesów doradczych, skupiających się na budowaniu przewag konkurencyjnych organizacji w oparciu o Taksonomię EU.
  • Unikalny know-how: Od 2021 roku trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco analizujemy informacje o wszystkich zmianach legislacyjnych EU, które mogą wpływać na rynek nieruchomości. Dokumenty, które otrzymasz będą uwzględniały wszystkie bieżące i planowane regulacje, które wpłyną w niedalekiej przyszłości na Twój biznes.

zamów u nas
doradztwo dot. Taksonomii

Chcesz pozostać konkurencyjny na zmieniającym się rynku? Nie chcesz 
wypaść z łańcuchów dostaw?

wyślij zapytanie

co Taksonomia oznacza w praktyce

  • Obowiązkowe ujawnienia: Wymóg wskazania jaka część ich obrotów, nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych pochodzących z budowy, renowacji, nabycia lub posiadania budynków w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji celów środowiskowych wskazanych w Taksonomii UE.
  • Spełnienie standardów Taksonomii UE: Konieczne będzie spełnienie wyśrubowanych kryteriów dotyczących m.in. zapotrzebowania na energię pierwotną, szczelności i integralności cieplnej, a także potencjału redukcji emisji w całym cyklu życia budynku, standardy dotyczące zużycia wody, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz emitowanych zanieczyszczeń.
  • Koniec z negatywnym wpływem na środowisko: Działania firm nie będą mogły znacząco negatywnie wpływać na pozostałe pięć unijnych celów w zakresie ochrony środowiska, ani na minimalne zabezpieczenia socjalne.

najważniejsze pojęcia
związane z Taksonomią

istotny wkład w co najmniej jeden z celów Taksonomii UE

Taksonomia UE wskazuje rodzaje działalności, dla których wprowadza określone kryteria i standardy. Od spełnienia wszystkich kryteriów wskazanych w Taksonomii UE zależy, czy dany rodzaj działalności zostanie zakwalifikowana jako „wnoszące istotny wkład” w jeden z celów wskazanych w Taksonomii UE. To dopiero pierwszy krok oceny zgodności z Taksonomią UE. Aby dziłalność został uznana za “zrównoważoną” konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów oceny!

techniczne kryteria kwalifikacji

Techniczne kryteria kwalifikacji mają na celu zapewnić, że działalność zakwalifikowana jako zgodna z Taksonomią UE będzie miała rzeczywisty pozytywny wpływ na jej cele. Ma to zapobiec pozornemu i wyłącznie formalnemu spełnianiu wymagań Taksonomii UE. Kryteria techniczne przyjmowane są przez Komisję w aktach delegowanych, które będą regularnie dostosowywane do zmieniających się technologii.

zakaz wyrządzania poważnych szkód dla któregokolwiek z celów środowiskowych (DNSH)

Działalność przedsiębiorstwa nie może wyrządzać poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych, w tym w całym swoim cyklu życia. Przy ocenie działalności gospodarczej uwzględnia się zarówno skutki środowiskowe samej działalności, jak i wpływ, jaki na środowisko mają produkty dostarczane i usługi świadczone w ramach tej działalności przez cały cykl ich życia. Taksonomia UE ma promować jedynie aktywności, które są obiektywnie przyjazne dla wszystkich elementów środowiska.

minimalne gwarancje (minimum safeguards)

Aby uzyskać zgodność z Taksonomią UE, raportowanie musi objąć cztery główne tematy określone w minimalnych gwarancjach: Prawa człowieka, prawa pracownicze, korupcja, opodatkowanie, uczciwa konkurencja. Wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa muszą być zgodne z wymogami: Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ich spełnienie jest konieczne do zakwalifikowania danej działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.

dlaczego Taksonomia jest 
ważna dla biznesu?

budowanie przewagi

konkurencyjnej

Firmy, którzy już teraz zainwestują w zgodność ze standardami taksonomii, będą mieli przewagę rynkową nad tymi, którzy zdecydują się na adaptację w późniejszym czasie.

konieczność wdrożenia

na wczesnym etapie

Na przykładzie rynku nieruchomości mieszkaniowych: aby zapewnić zgodność inwestycji z wymogami taksonomicznymi, deweloperzy muszą uwzględnić te kryteria już na etapie przygotowania projektu.

ryzyko opóźnienia w dostosowaniu

do wymagań rynku

Jeśli firmy zignorują wymogi taksonomii i zaczną je wdrażać dopiero po wprowadzeniu na rynek zielonych produktów bankowych, znajdą się w sytuacji, gdzie ich oferta stanie się konkurencyjna dopiero po 2-3 latach.

dostęp do tańszego

finansowania

Zgodnie z założeniami UE za zrównoważone inwestycje mogące ubiegać się o zielone finansowanie z tzw. Green Bonds, będzie można uznawać tylko te, które są zgodne z taksonomią.

klienci będą wnioskowali

o zielone (tańsze) kredyty

Niebawem banki zaczną oferować klientom indywidualnym preferencyjne warunki finansowania zgodnych z Taksonomią. Dla nabywców będzie to oczywisty wybór finansowania.

zamów u nas
doradztwo dot. Taksonomii

Potrzebujesz lepiej zrozumieć swoją konkurencję? Chcesz podjąć decyzję opartą na danych?

wyślij zapytanie