strategia ESG

Opracowujemy strategię ESG, która integruje zasady zrównoważonego rozwoju 
z działalnością Twojej firmy, ogranicza ryzyka i tworzy nowe przewagi konkurencyjne. Nasze podejście zakłada stworzenie strategii, która uwzględniając aspekty ESG, przyczynia się również do wzrostu biznesowego.

Skorzystaj z naszej ekspertyzy, aby zbudować strategię ESG, która nie tylko odpowiada na obecne wyzwania rynkowe, ale również przewiduje przyszłe tendencje, umożliwiając Twojej firmie osiągnięcie trwałego sukcesu w zmieniającym się świecie biznesu.

czym jest

strategia ESG?

Strategia ESG opiera się na trzech kluczowych fundamentach, które kształtują działalność i rozwój organizacji:
E (environmental) – dotyczące środowiska.
S (social) – dotyczące społecznej odpowiedzialności.
G (governance) – dotyczące ładu korporacyjnego.

ESG stanowi zestaw nowoczesnych zasad postępowania w świecie biznesu, obejmując kluczowe elementy, które wpływają na wartość i ocenę organizacji. Te trzy filary służą jako podstawa do tworzenia pozafinansowych ocen i rankingów, mając bezpośredni wpływ na wartość i wycenę przedsiębiorstw.

założenia prac 
nad strategią ESG

Zdefiniowanie strategii ESG pozwoli organizacji wyznaczyć długofalowe cele w kontekście aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych. Nasze podejście do opracowania takiej strategii skupia się na tworzeniu przewag konkurencyjnych, która firma może zyskać dzięki uwzględnieniu regulacji unijnych.

Strategia zostanie oparta o międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju, takie jak Sustainable Development Goals (SDGs) oraz GRI. Uwzględnione zostaną również wszystkie wymagania stawiane organizacjom przez dyrektywy wprowadzane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

W wyniku realizacji prac strategicznych przeprowadzamy kompleksową analizę regulacji wpływających na firmę, analizujemy organizację, wyznaczamy cele i dobieramy odpowiednie wskaźniki dla każdego z obszarów E, S i G. Efektem naszych prac jest opracowanie strategii ESG w 100% wiarygodnej dla banków, funduszy inwestycyjnych oraz akcjonariuszy spółki.

zamów u nas

strategię ESG

Chcesz pozostać konkurencyjny na rynku? Potrzebujesz przygotować się na nadchodzące zmiany w legislacji?

wyślij zapytanie

jak pomagamy firmom 
we wdrażaniu ESG?

W związku z tymi wymaganiami i złożonością procesu, oferujemy dwuetapową usługę, która ma na celu stworzenie oraz implementację strategii ESG w organizacji. Pierwszy etap to Proces ESG Compliance, a drugi etap to długofalowe wsparcie we wdrożeniu mechanizmów ESG w strukturze firmy.

Nasze podejście do opracowywania ESG Policy koncentruje się na kreowaniu przewag konkurencyjnych, które przedsiębiorstwo może osiągnąć poprzez optymalizację procesu wdrażania obowiązków prawnych w zakresie ujawniania informacji niefinansowych. Opieramy się na zgodności z Europejską Taksonomią, uwzględniając wszelkie prawne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu. Koncentrujemy się również na optymalizacji procesu sporządzania raportów, opierając się na wytycznych CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardach ESRS. Dzięki temu zapewniamy nie tylko zgodność, ale i efektywność w procesie raportowania ESG.

Dedykowany proces ESG Compliance umożliwi organizacji uporządkowanie biznesowej aktywności w obszarze realizacji celów środowiskowych, społecznych i prawnych. Proces nada ramy wymaganiom ESG oraz określi harmonogram obowiązków sprawozdawczych spółki w zakresie ujawniania informacji niefinansowych w perspektywie 2023–2027. Szkolenie uwzględni m.in. unijne rozporządzenia dot. tzw. EU Taxonomy i właściwe akty delegowane (wraz z projektami oraz ich perspektywą legislacyjną); wybrane dyrektywy (ESRS, NFRD, CSRD, CSDD) oraz ich implementację w obecnie obowiązujących i projektowanych przepisach prawa krajowego.

jak podchodzimy do
opracowania strategii ESG?

proces ESG compliance

Celem warsztatów jest analiza procesów w firmie, ustalenie zakresu i konkretnych wymagań biznesowych. Dzięki procesowi ESG Compliance, wizja wdrożenia standardów ESG w firmie stanie się klarowna i uformowana. Jest to niezbędne do podjęcia dalszych kroków i rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Działania, które podejmujemy, aby osiągnąć cel, to:

  • Kick-off meeting, w trakcie którego wprowadzimy kluczowe osoby w firmie w problematykę legislacji Unii Europejskiej tworzącej kontekst ESG
  • Ankieta online pozwala na uszczegółowienie dotychczasowych działań i potrzeb w firmie
  • Analiza ESG Compliance pomoże zidentyfikować obowiązki sprawozdawcze firmy oraz wyzwania 
i zagrożenia w kontekście legislacji EU
  • Warsztat dla kluczowych osób w firmie jest kluczowym elementem procesu. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy legislację UE (Taksonomia, ESRS, NFRD, CSRD, CSDD) oraz jej przełożenie 
na biznes klienta.
  • Raport podsumowujący warsztaty w formie pliku PDF oraz długoterminowa wizja wdrożenia.

strategia ESG oraz proces wdrożenia standardów

Biorąc pod uwagę wytyczne do raportowania ESG, specyfikę firmy oraz wyniki warsztatów, przygotowujemy strategię ESG oraz spersonalizowany proces wdrożenia standardów ESG, który pomoże w zbieraniu, analizowaniu i raportowaniu danych dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych związanych z działalnością organizacji. Na tym etapie skupiamy się na praktycznym wdrożeniu standardów ESG w Twojej firmie, zapewniając ciągłe wsparcie i monitorowanie.

  • Dedykowany ekspert – zapewniamy dedykowanego eksperta, który będzie cię wspierał na bieżąco, odpowiadając na pytania, rozwiązując wątpliwości i udzielając wsparcia w implementacji standardów ESG. Jesteśmy z tobą na każdym etapie.
  • Ustawianie procesów w firmie – pomagamy ci dostosować istniejące procesy oraz tworzyć nowe, 
tak aby sprawnie zbierać, analizować i raportować dane związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.
  • Monitorowanie zmian – nie zostawiamy cię samych sobie po wdrożeniu. Aktywnie monitorujemy 
zmiany w regulacjach ESG oraz dostarczamy ci aktualne informacje i wskazówki, abyś zawsze był 
zgodny z wymaganiami.
  • Ciągłe wsparcie – jesteśmy tutaj, aby ci pomóc w trudniejszych momentach, rozwiewaćwątpliwości 
i doradzać w kwestiach związanych z ESG. Naszym celem jest tworzyć trwałe i opłacalne rozwiązania.
  • Długoterminowa wizja wdrożenia – nasze wsparcie nie kończy się na jednym projekcie. Pomagamy 
ci kształtować długoterminową strategię wdrożenia ESG, umożliwiając ci rozwijanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

co zyskujesz zamawiajacstrategię ESG w ThinkCo?

uzyskujesz klarowny

plan działania

Dostajesz jasną ścieżkę do osiągnięcia celów firmy, ułatwiającą skupienie się na kluczowych aspektach biznesu.

dostosowujesz działania

do potrzeb rynku

Indywidualnie dostosowany model biznesowy pozwala na lepsze zrozumienie i reagowanie na dynamiczne zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

budujesz solidne

fundamenty do wzrostu

Strategia ESG stanowi solidną podstawę do długoterminowego rozwoju firmy, pomagając 
w tworzeniu trwałej wartości.

jesteś gotowy na nowe

regulacje prawne

Zidentyfikujemy potencjalne ryzyka związanych z ESG oraz w zapewnimy zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami.

zwiększ

konkurencyjność

Implementacja strategii ESG może przyczynić się do wyróżnienia firmy na tle konkurencji, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej.

zamów u nas

strategię ESG

Chcesz pozostać konkurencyjny na rynku? Potrzebujesz przygotować się na nadchodzące zmiany w legislacji?

wyślij zapytanie