ADMINISTRATOR

Administratorem twoich danych osobowych jest Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, KRS: 0000809392; NIP: 6793191362; REGON: 384653109 (dalej jako: SIMPL).

Kontakt z SIMPL jest możliwy poprzez:

  1. a) adres korespondencyjny: Simpl sp. z o.o. z, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków;
  2. b) adres e-mail: info@simpl.rent

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez:

adres korespondencyjny: Simpl sp. z o.o. z, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków

e-mail: iod@simpl.rent

lub pod nr telefonu: 12 881 53 78

 

POZYSKANIE DANYCH

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Przemysława Chimczaka-Bratkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ThinkCo Przemysław Chimczak-Bratkowski” w Warszawie (00-443) przy ul. Górnośląskiej 7B/7, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 747-187-53-45, REGON 369547155 w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę na udostępnienie nam twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz firmy oraz zgodę na wysyłanie Ci informacji handlowych związanych ze świadczonymi przez SIMPL usługami i kontakt w celach marketingowych, udzielone w serwisie thinkco.pl.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, firma oraz adres e-mail będą przetwarzane w konsekwencji wyrażonej przez Ciebie zgody na wysyłanie Ci informacji handlowych związanych ze świadczonymi przez SIMPL usługami oraz kontakt w celach marketingowych, na wskazany przez Ciebie adres e-mail – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na wysyłce informacji handlowych zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą i promowaniu naszych usług.
  • Twoje dane osobowe wskazane w pkt. 1 powyżej przetwarzamy także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO tj. na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na wysyłce informacji handlowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, będą przetwarzane maksymalnie przez 6 lat od dnia zakończenia kierowania do Ciebie informacji handlowych.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

SIMPL powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz związane z prowadzeniem serwisu simpl.rent, zawieraniem i realizacją umów oraz ich obsługą tj. w szczególności operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym obsługę księgową i prawną oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi hostingowe, w tym w związku z realizacją kontaktów biznesowych Simpl sp. z o.o. korzysta m.in. z narzędzia Google Forms dostarczanego przez Google LLC.

W związku z wykorzystaniem oprogramowania do wysyłki wiadomości e-mail oraz obsługą komunikatora chat-box dostarczanego przez dostawcę zewnętrznego posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych (HubSpot, Inc.) dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z korespondencją e-mail oraz obsługą komunikatora (chat-boxa) mogą być przekazywane do tego dostawcy mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

W związku z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, w tym na potrzeby wysyłki wiadomości e-mail z treściami marketingowymi –  Brevo, dostarczanego przez dostawcę zewnętrznego – Sendinblue (106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Francja) korzystającego z podwykonawców mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z korespondencją e-mail mogą być przekazywane do podwykonawców tego dostawcy mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Sendinblue można uzyskać zapoznając się z Polityką Prywatności Brevo.

Administrator może ujawnić wybrane informacje właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Informacje o przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wskazane są w pkt. V Polityki prywatności zamieszczonej w Serwisie simpl.rent pod adresem: https://simpl.rent/polityka-prywatnosci.pdf

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Masz prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów SIMPL (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Możesz skorzystać z ww. praw poprzez pisemny kontakt z SIMPL i przesłanie żądania z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” na adres siedziby SIMPL tj. Simpl sp. z o.o. z, ul. Piwna 25/20, 30- 527 Kraków albo kontakt mailowy na adres e-mail: info@simpl.rent.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa twoich danych oraz praw osób, których dane dotyczą znajdują się w pkt. VII Polityki prywatności w Serwisie simpl.rent dostępnej pod adresem: https://simpl.rent/polityka-prywatnosci.pdf

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.