Kompleksy wielofunkcyjne, projekty mixed-use, założenia o funkcji mieszanej – od kilku lat właśnie tymi słowami opisuje się coraz popularniejszy typ inwestycji w nieruchomości. Choć intuicyjnie rozumiemy, co to oznacza, mixed-use nie doczekało się jednej i powszechnie akceptowanej definicji. Kompleksowość założeń wielofunkcyjnych sprawia, że kryteria wykorzystywane do ich definiowania uzależnione są od punktu widzenia obserwatora – inaczej rozumieją je architekci i urbaniści, inaczej deweloperzy, jeszcze inne podejście przyjmują samorządy.

 

Niniejsze opracowanie jest efektem analizy ponad 100 projektów wielofunkcyjnych oraz agregacji wiedzy z opracowań biznesowych i akademickich dostępnych na rynku. Na ich bazie określono podstawowe kategorie opisu inwestycji mixed-use.

How to understand mixed-use: tekst pochodzi z raportu Wielofunkcyjne. Mixed-use w Polsce i na świecie – POBIERZ RAPORT

lokalizacja

Flagowe inwestycje mixed-use w Polsce powstawały do tej pory głównie w lokalizacjach śródmiejskich bądź na obszarach zurbanizowanych. Kompleksy wielofunkcyjne mogą jednak być lokalizowane wszędzie tam, gdzie jest dostępny – lub będzie skłonny się pojawić – kapitał społeczny zdolny ożywić dane miejsce. Bez względu na położenie projekty mixed-use dążą do jak najlepszej integracji z otoczeniem i skomunikowania z resztą miasta. Zależnie od odległości od centrum możemy wyznaczyć podział na trzy typy lokalizacji:

Śródmiejskie – ze

względu na zagęszczenie ludności, biznesu i aktywności to właśnie centra miast wydają się najlepszym miejscem dla projektów o funkcji mieszanej. Charakteryzują je mniejsza skala inwestycji i maksymalne wykorzystanie ostatnich wolnych terenów śródmiejskich (bądź rewitalizacja istniejącej zabudowy). Liczba funkcji jest ograniczana tak, żeby w pierwszej kolejności uzupełniać funkcjonalnie otaczającą tkankę.

Miejskie największe dostępne działki w tego typu lokalizacjach to często tereny postindustrialne, stąd widoczne w naszym kraju ukierunkowanie na adaptację terenów przemysłowych. To z reguły projekty o średniej skali, które opierają się na minimum dwóch funkcjach podstawowych. Odgrywają ważną rolę w procesie rewitalizacji zaniedbanych fragmentów miast i z tego powodu często aspirują do zostania nowymi centrami lokalnymi.

Podmiejskie już teraz planowane są pierwsze wielkoskalowe projekty na terenach niezabudowanych, położonych niejednokrotnie na peryferiach metropolii. Ich wyznacznikiem będzie konieczność maksymalnego miksu funkcji, który powinien prowadzić do wytworzenia procesów miastotwórczych i integracji nowej społeczności.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

At ThinkCo, we provide advice for modern investment projects. With our reports, support in environmental and social issues (ESG), and investment potential analyses, we help our clients achieve success in the real estate market while contributing to the sustainable development of the entire industry, without compromising on attractive investment returns.

Investments

- audits of investment assumptions

- functional guidelines

- development of brand or investment strategies

- architectural and urban planning projects

- communication and placemaking strategy

ESG

- dedicated ESG training

- assessment of company activities in accordance with EU legislation (ESG Compliance)

- preparation of ESG strategies

- legal advice on EU Taxonomy

- development of non-financial reports.

Analyses

- we develop personalized reports for internal client use

- market analyses

- real estate investment potential

- analyses of trends in construction and real estate

- strategic guidelines for product development

Wielofunkcyjne, ThinkCo, Mixed-use, 5

skala

Inwestycje mixed-use mogą zajmować zarówno pojedyncze parcele, jak i wielohektarowe złożenia. Zdefiniować można jednak trzy dominujące wielkości projektów wielofunkcyjnych:

Małe, czyli obiekty hybrydowe i niewielkie kompleksy – projekty o niewielkiej skali (poniżej 1,5 ha), położone najczęściej w centralnych dzielnicach miast. Przeważają wśród nich pojedyncze budynki hybrydowe bądź małe kompleksy składające się z dwóch–czterech obiektów. Pozbawione są rozbudowanych przestrzeni wspólnych między budynkami. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię cechuje je najmniejsza dywersyfikacja funkcji, a najczęściej występującymi wśród nich połączeniami są handel i biura oraz mieszkania i gastronomia.

Średnie, czyli rozbudowane kompleksy i duże obiekty hybrydowe – duże obiekty hybrydowe, głównie wysokościowce, oraz projekty składające się z kilku lub kilkunastu budynków połączonych przestrzeniami publicznymi, tworzące spójny kompleks miejski. Mogą być w pewnym stopniu odizolowane od otoczenia lub płynnie kontynuować siatkę ulic. Projekty te są najczęściej nastawione na synergię funkcji mieszkaniowej z funkcjami komercyjnymi, są jednak znacząco zdywersyfikowane. Do tej kategorii zalicza się większość istniejących i realizowanych obecnie w Polsce kompleksów mixed-use.

Duże, czyli osiedla i dzielnice wielofunkcyjne – projekty wielkoskalowe (powyżej 6 ha), z własną siatką ulic oraz znacznym zróżnicowaniem przestrzennym, architektonicznym i funkcjonalnym w ramach zintegrowanego założenia miejskiego. Ze względu na swoją wielkość stanowią obiekt szczególnego zainteresowania lokalnych władz. Często powstają z inicjatywy samorządów lub na podstawie wytyczonych przez nie wcześniej masterplanów. Są tak duże, że nie tyle wpisują się w tkankę miejską, ile definiują ją na nowo i tworzą kontekst dla dalszego rozwoju terenów sąsiednich.

Wielofunkcyjne, ThinkCo, Mixed-use, 10

funkcje

Odpowiedni dobór funkcji ma niebagatelne znaczenie, a fazowanie dużych inwestycji wymusza priorytetyzowanie elementów kluczowych dla społecznego i ekonomicznego powodzenia przedsięwzięcia. Te powstałe w pierwszej kolejności powinny wspomagać finansowanie następnych faz oraz od początku budować wartość dodaną tworzącą docelowy wizerunek kompleksu. Do opisu funkcji w ramach inwestycji mixed-use używa się kilku podstawowych pojęć:

Funkcja podstawowa (ang. cornerstone use) – przynosi inwestycji największe zyski. Jest określana w pierwszej kolejności, a pozostałe elementy projektu są z nią kompatybilne. W zdecydowanej większości przypadków stanowi ją funkcja mieszkalna, biurowa lub handlowa. W pojedynczych projektach role podstawową pełnią dwie równorzędne funkcje.

Funkcja dominująca (ang. dominant use) – zajmuje najwięcej przestrzeni w ramach założenia. Funkcja dominująca nie musi stanowić jednocześnie podstawowej, jednak powinna być stabilna finansowo niezależnie od reszty projektu. Ponownie taką funkcję najczęściej pełnią mieszkania, biura lub handel.

Funkcje uzupełniające mogą stanowić wartościowy wkład do projektu, jednak nie gwarantują jego powodzenia finansowego i dostosowują się do funkcji podstawowych. Występują rzadziej, a ich popularność rośnie wraz z wielkością kompleksu. Zaliczamy do nich funkcje: hotelową, kulturalną, sportową, edukacyjną i inne.

Atraktory – elementy generujące napływ dodatkowych użytkowników, które obejmują najczęściej funkcje komercyjne: handel, przestrzenie targowe, rozrywkę i gastronomię. Ruch generować może również dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna, tereny zieleni i różnorodne wydarzenia, które nie generują bezpośrednich przychodów.

Wielofunkcyjne, ThinkCo, Mixed-use, 12

układ funkcji

Rozmieszczenie funkcji w przestrzeni charakteryzuje się dużą dowolnością, poszczególne budynki mogą być w pełni wykorzystywane na jeden sposób lub wiele sposobów. Wyróżniamy trzy podstawowe formy miksu funkcji:

Wertykalny – pojedynczy budynek hybrydowy, zazwyczaj wysokościowiec.

Horyzontalny – kilka budynków, z których każdy ma jedno przeznaczenie.

Mieszany – kompleks zróżnicowanych budynków mono- i wielofunkcyjnych.

 

Czym jest mixed-use?: tekst pochodzi z raportu Wielofunkcyjne. Mixed-use w Polsce i na świecie. 

Pobierz raport – TUTAJ